Usługi diagnostyczne aktuariusz

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych tudzież obarczonych ryzykiem. Zwykle profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy KNF): wyższe wykształcenie, opinię o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.

kliknij i spawdź

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza odbywają się co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym i przeprowadzane są w formie 4-częściowego egzaminu, którego każda część składa się z 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń odpowiada za wycenę zobowiązań wobec kontrahentów oraz konstruowanie produktów tak, aby poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań. Podstawowymi polami działań zawodowych aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczeniowych – szacowanie składki, profilu zyskowności jak i ustalanie bardziej szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i określanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; kalkulowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec kontrahentów jak i kosztami ich obsługi), rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych i wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową klientów) oraz (https://www.cefol.eu/pl/c/folie-magnetyczne/76) operacyjnego.

Ponadto również ustalanie oraz kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (Asset/Liablity Management); wycena wartości przedsiębiorstwa opierając się o metodykę Embedded Value oraz AV; kalkulacja podstawowych elementów wpływających na wzrost EV, będących podstawą oceny dodanej wartości, która pochodzi z aktywności zarządu przedsiębiorstwa. Aktuariusz zatem określa, klasyfikuje oraz szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, kontrolę aktywów zabezpieczających te rezerwy, statystyki, tworzenie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów kluczowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze i inne .

admin Autor